KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

UKGS ULUSLARARASI KARGO GÖNDERİM SERVİSLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (UKGS)  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında taşımacılık faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi, çalışanlarımızı ve iş bağlantılarımızı aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

1 - Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak UKGS ULUSLARARASI KARGO GÖNDERİM SERVİSLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (UKGS)  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2 - Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı 

Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikası olup, bugüne kadar UKGS olarak müşterilerimizden gelen veriler gizli tutulmuş ve resmi makamlar haricinde hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Bundan sonra da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da UKGS olarak taahhüt etmekteyiz.

3 - Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

UKGS tarafından toplanan kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, bordro bilgileri,ikametgah bilgisi, acil durumda aranacak kişi bilgisi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, meslek, eğitim, medeni durum, adres, varsa araç plakası, kimlik bilgileri, teslim edilen ürün içeriği, ürün detayı vs. harcama bilgileri, kredi kartı numarası, sevkiyat bilgileri, sigorta  gibi), Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

4 - İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla:

 • İlgili Bakanlıklar dâhil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşları,
 • Resmi merciler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,
 • Tüketici Hakem Heyetleri ve Mahkemeler
 • Avukatlar, danışmanlar ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler,
 • Yetkili temsilci ve acenteler,
 • Sigorta şirketleri
 • UKGS kapsamında sunulan hizmetlerin ifasını teminen anlaşmalı olunan hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarımız
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve bu kapsamda analizlerin, raporlamaların kampanya, promosyon ve duyuruları yapan iş ortakları 

dâhil, lojistik hizmetlerinin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülebilmesini sağlamak amacıyla ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesi yurt içinde ve yurt dışında işbirliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

5 - Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) (3) ve (4) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6 - Kişisel Verilerinizi Saklama Süresi

Kişisel verilerinize dair saklama süreleri aşağıdaki belirtilen kriterler uyarınca belirlenmektedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Mahkemelerden veya kanunla yetkili kılınmış idari mercilerden gelebilecek taleplerin tarafımıza geç ulaşması veya doğrudan tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi ihtimallerine binaen, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay - 1 yıl gibi bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir.

7 - Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;  https://www.ukgs.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Akyol Cad. Ali Han No:30/2 Cihangir Beyoğlu İstanbul  adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@ukgs.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.  İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Başvuru Formu

Üyesi Olduğumuz
Organizasyonlar

iata ulaştırma bakanlığı Ticaret bakanlığı utikad fiata Sivil Havacılık
Top